Návštěvní řád Pivobraní 

1 Vstup do areálu Pivobraní bude umožněn pouze návštěvníkům s platnou vstupenkou. Každý návštěvník Pivobraní bude u vstupu označen identifikační páskou, která ho opravňuje ke vstupu do areálu s možností kdykoli jej opustit a znovu se vrátit. Identifikační páska je při poškození neplatná. Každý návštěvník je povinen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách v rámci areálu prokázat touto páskou. V případě neplatné pásky či nemožnosti se prokázat, nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

2
a) Na Pivobraní je povoleno fotografování pouze akreditovaným zástupcům médií. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty a kamery. Tolerované budou neprofesionální automatické fotoaparáty. Posouzení, zda dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně bezpečnostní službě. Pořizování videozáznamu je s výjimkou akreditovaných filmových štábů v areálu Pivobraní zakázáno.

b) Každá osoba vstupující do areálu Pivobraní souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu pro komerční a propagační účely Pivobraní. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu návštěvníka.

3 Je nutné dodržovat pokyny pořadatelů a bezpečnostní služby v rámci jejich kompetencí. Při jakémkoli problému s ochrankou upozorněte pořadatele.

4 Z bezpečnostních důvodů (pro návštěvníky i zvířata) je vstup psů a jiných zvířat do areálu Pivobraní zakázán.

5 Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu Pivobraní vnášet skleněné nádoby, plechovky, hořlaviny, zbraně, drogy a omamné látky, předměty ohrožující bezpečnost, pyrotechnické předměty a otevřený oheň.

6 Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů. Výjimku tvoří plně automatické neprofesionální fotoaparáty, které však nesmí být využívány k fotografování z vystoupení jednotlivých účinkujících.

7 Je zakázáno vnášet do areálu Pivobraní vlastní jídlo a nápoje a je zakázáno rozdělávat oheň.

8 Za věci odložené v areálu festivalu neručíme. V případě ztráty nebo nálezu se, prosím, obraťte na pořadatele.

9 Pořadatel nenese odpovědnost za vady služeb poskytnutých účastníky návštěvníkům, ani za žádnou škodu, ať již na zdraví či na majetku, či jakoukoliv jinou újmu, která vznikne návštěvníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s konzumací potravin či nápojů poskytovaných na Pivobraní účastníky festivalu návštěvníkům. Případné nároky je třeba vždy uplatnit ihned u příslušného účastníka Pivobraní.

10 Pořadatel je oprávněn odepřít osobě porušující tyto podmínky, či osobě s agresivním chováním na Pivobraní vstup či takovou osobu vykázat z Pivobraní, a to bez náhrady vstupného.

11 Změna programu vyhrazena Chraňte si své zdraví. Buďte k sobě ohleduplní, spolupracujte s pořadateli i bezpečnostní službou.

A užejte si Pivobraní